> > >


(Isabel) (1451-1504)
II (1830-1904) 1833-68
(Ysaye)
( ..)
( ..)
( ... . anomalos - )
( . )
-
( . asbestos - )
( )
()
(1932-71)
(Izvoare)
(1856-1919)
(1884-1956)
(Iselin) (1728-82)
(Iser) ( . 1926
(Iser) (1881-1958)
(Isere)
( .1925)
()
()
(1851-1914)
(1873-1921)
(1779-1831)
(1773-1830)
( . 1923)
-
()
(Izmir)
(Izmit)
()
... ( . isos - )
- (-)
( ... . anemos - ) (
( ... . anthos - )
( ... . basis - )
( ... . baros - )
( )
( ... . bathos - )
( )
()
( ... . velox - )
() ( ... . hals -
( ... . gamos - )
( ... . hyetos - )
( ... . hypsos - )
( ... . glossa - )
( ... . gonia - )
( ... . dynamis - )
( ... . dromos - )
() ( ... . kephale - ) (
( ... . klino - )
( ...)
( )
( ... . lux - )
( . isoler - )
( )
( . isolation - )
.
( ... . meros - )
( ... . morphe - )
( ... . nephos - )
(2)
( ... . pektos - )
( ... )
( ... . plethos - )
(2--1)
()
( ... . seistos - )
( ... . syllabe - )
( ... . stasis - ) (
( ... . tachos - )
( ... . therme - )
( ... . therme - )
(1902-51)
(1917-83)
( ... . tonos - )
()
( )
( ... . topos - )
( ... . tropos - )
( ... . phaino - )
( ... . chion - )
( ... . chora - )
( )
( ... . chronos - )
()
(1917/18-81)
()
( . 1930)
( . 1910)
( . - )
( . 1933)
( . 1097-1154)
(1024-78)
: