> > >


( . xanthos - -opsis - )
( . 298)
( . . 320)
( . 109)
( . 1922)
(ksiadz)
( . xenia - )
( . xenos - bios - )
( . xenos - gamos - )
( . xenos - ...)
( . Xenon)
(Xenopol) (1847-1920)
(1867-1951)
( . 570 - 478 . .)
( . xenos - ...)
( . 430-355 354 . .)
I (? - 465 . .)
( ) ( . xeros -
( . xeros - ...)
( . xeros - phyton - )
( . xeros - ophthalmos - )
( . xylon - ) (
... ( . xylon - )
( ... ...)
( ... ...)
( ... ...)
( ... ...)
(Xirgu) (1888-1969)
( . xiphos - pagos - )
()
: