> > >


( . psalmodi)
( . psalmoi - )
( . psalterio)
I
( . psammites - )
( . psammos - )
( . psammos - phyton - )
... ( . pseudos - )
( ... . arthron - )
( ... )
( ... . gamos - )
( )
( ... )
( ... ...)
( ... . mixis - ) (
( ... . morphe - )
( ... . onyma - )
( ... )
( ... . pu)
( ... )
( . psephos - )
( ... . astheneia - )
( ... . iatreia - )
( . psychikos - )
... ( . psyche - )
( ... )
( ... )
( .-. psyche - delos - )
()
()
() (1870- . - . 20 .; .
( ... ...)
[ ..
( ... ...)
( . )
( ... . soma - )
()
( ... )
( ... . tropos - )
( . psychros - ...)
( . psychros - ...) (
( . psychros - phyton - )
- (-)
1581-82
(13-16 .)
. . .
1650
( )
( . 1918)
(1900-80)
-
: