> > >


( . apanage)
(1890-1943)
( . apart)
( . appartement - )
() ( . apartheid -
( . )
.
( . apatheia - )
()
() ( . apatris apolis -
( - )
( . apache - )
( . up - well - )
(Updike) ( . 1932
(Ape) ( 1917 )
( . apeiron - )
( . apex - )
(Apeldoorn)
(Apella)
() (1 .
( . appellatio - )
(Appennino)
( . aperitif)
( . apertura - )
(Apia)
( . apex - )
( . apis - )
(Apitz) (1900-79)
( a - . plasis - )
( . aplanetos - )
( . aplomb)
( . Apl)
( . apnoia - )
(Apo)
... ( . apo - )
( ... . gamos - )
(?-1345)
( . apokalypsis - )
( . apokryphos - )
( . 310 - 382/392)
(Apollinaire) ( .
( 5 . . .)
( . 180 - 119 ..)
()
( . 286)
( . 1 . . .)
(2-1 . . .)
() ( . . 319
( . 260 - 170 . .)
() (1 .
( . apologeomai - )
( . apologia)
( ... . mixis - )
( . apori)
( . aposteriori - )
(1654-1734)
( )
( . apostolos - )
( . apostrophos - )
( . apothekion - )
( .-. )
( . apophatikos - )
( . apophthegma - )
( . apotithemi - )
( . apotheosis - )
( . apophysis - )
( ... . chroma - )
( ... )
(Appalachian Mountains)
( . apparatus - )
( . appareil - )
( . appassionato)
(Appel) ( . 1921
(Appell) (1855-1930)
( . appendix - )
( . ad - perceptio - )
( . appetitus - )
(?-70- . 2 .)
( . via Appia)
( . applicat)
( . applico - )
( . applicatio - )
( . appreter - )
( . approximo - )
(1659-1728)
(1702-58)
(1661-1728)
( . Aprilis)
1917
1876
1945
( . 1930)
(1789-1847)
( . apriori - )
( . approbatio)
( . approche)
( . . )
( . 1921)
(1864-1919)
( . apotheke - )
(1849-1926)
()
( . apteros - )
(Apuleius) ( 125 - . 180 . .
(Apuleius Saturninus) (?-100 . .
(Puglia)
(Apure)
(Apurimac) ( -
(1840-93)
() ( . 54-68
: