> > >


-
(1887-1937)
(Athabaska)
() ( . -
( . 1934)
( . atavus - )
(1922-89)
( . 1917)
( . attaque)
(Atacama)
( . ataxia - )
( . - )
(1905-81)
(1882-1931)
()
( )
( . ataraxia - )
(1907-78)
( . - ) (1881-1938
(Atahualpa) (1500-33)
( . --)
(Attwood) (1783-1856)
( . atheism)
( . ateles - ektasis - )
( . Atellana)
(Atelier)
() ( . . 319
( . athera - ...)
( . athera - )
( . athetos - )
(Atget) (1856-1927)
(Atlanta)
- (Atlanti ity)
-
( . 1939)
( - . anthropos - )
( )
( )
( . 1661-64-1711)
( . athletikos - )
( . Etzel)
( . atmos - )
( . atomos - )
( )
( . . .)
()
. . .
( )
( a - )
( . atonia - )
(Atrato)
( . )
( a - . tresis - )
( . attribuo - )
( . attributio - )
( . atrium)
()
( . atropheo - )
( . 1906)
--
( . attach)
(Attenborough) ( . 1923
( . attenuatio - )
( . attenuer - )
(Atterberg) (1887-1974)
( . attestor - )
( . attestatio - )
( . attikos - )
( . . 320)
(Attila) (? - 453)
( . attitude)
... ( . atten - )
() ( . . 319
( . attorney)
-
( . attraho - )
( . attractio)
(Hatuey)
( . 1949)
: