> > >


( . equalize)
( . aequator - ) (
(-)
(Ekwensi) ( . 1921
... ( . aequus - )
( . aequivalens - )
(1460-1525)
( . aequilibris - )
() (Ekhof) (1720-1778)
( . ekdysis - )
(Ekeberg) (1767-1813)
( . equerre)
( . exaltatio - ) (
( . examen - )
( . exaratio - ) (
( . ex - )
( . exarchos - )
( . exegetikos - )
( . exsequor - )
( . exsecutor - )
( . exsecutio - )
( . ekzema - )
( . exemplar - )
( . exercitium - ) (.
( . exsistentia - )
... ( . exo - )
( ... . gamos - )
( ... ...)
( ... . derma - )
( ... . karpos - )
( ... . krino - )
[ . ex(pressi)on -
( ... . osteon - )
( ... ) (
( . exoterikos - )
( ... . therme - )
( . exotikos - )
( . exophthalmos - )
( . equipage)
( . equiper - )
( . . ) (1902-1976
(Eckartshausen) (1752-1803)
(Eckener) (1868-1945)
(Eckermann) (1792-1854)
(Eckersberg) (1783-1853)
(Eckert) (1919-95)
(Ekkehard) (910-73)
( . ekklesia)
( . eklampsis - )
() ( . eklektikos -
( . ekklino - ...)
( . ekleipsis - )
( . ekloge - )
(Eccles) ( . 1903
(Ekman) (1874-1954)
(Eco) ( . 1932
( . oikos - )
( . economizer)
( . oikonomik)
()
- ()
()
- ()
- ( )
-
-
( . economics)
()
(; 1985
()
()
(; 1984 -
()
(Economo)
( . ecossais)
( . oikos - )
( . oikos - )
(Ekofisk)
( . ecran - )
... ( . - )
-- (Aix-en-Provence)
-- (Aix-les-Bains)
... ( . hex - )
( . exaltados)
( ... . humus - )
( . exedra)
() ( . e
( . excito - )
( . excito - ...)
( . excavato)
( . excrementum - )
( . excretio)
( . excursus)
( . excursio - )
( . e libris - )
[Exxon
( . expansif - )
( . expansio - )
( . expeditio - )
( . experimentum - )
( . expertis)
( . expiratio)
( ... . planto - )
( . explicit)
( . Explore)
( . exploitation - )
( . expose)
( )
( . expositio - )
( . exponatus - )
( . exponens - )
( . expono - )
( . exporto - )
- (Export-Import Bank of the United States)
( . express)
-
( )
( . expressio - )
( . expromptus - )
( . expropriatio - )
( . exsudo - )
( . ekstasis - )
( . extensivus - )
(1882-1949)
( . exterior - )
( . externus - )
( . externus - )
( . exter - )
( ... . territorialis - )
( . exterieu)
( . exstinctio- )
... ( . extra - )
( . extravagant)
( ... . verto - )
( . extraho - )
( . extractus - )
( . extraordinariu)
( )
( ... . polio - )
( ... )
( ... )
( . extremus - )
( . extremum - )
( . extra - )
( . extrusio - ) (
( ... )
( . excessus - )
(Exchange Telegraph CO . Ltd.)
( . ektasis - )
... ( . ektos - )
( ... ...)
( ... )
( ... )
( . ektopos - )
( )
(Eckhart) ( ) ( . 1260-1327
(Eeckhout) (1621-1674)
( . ecu)
: