> > >


... ( . eos - )
( ... . anthropos - )
( . eos - )
( ... ...)
( )
( . aion - )
' (d'Eon de Beamont)
( . )
() ( ... . kainos -
: